بایگانی های ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

قیمت اسفالت،قیمت جدول ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول،قیمت محوطه سازی  ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷


اجرای دستی اسفالت به هر سانت در متر مربع                       ۷۵۰۰ تومان

اجرای مکانیزه اسفالت به هر سانت در متر مربع                     ۸۰۰۰ تومان

فروش اسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن     درب کارخانه              ۳۶۵.۰۰۰ تومان

فروش اسفالت  توپکا ۰۱۹ هر تن  درب کارخانه                ۳۶۰.۰۰۰ تومان 

                  برای گرفتن قیمت روز جدول گذاری تماس بگیرید :

                  ۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳