بایگانی های ماهانه: آذر ۱۳۹۶

قیمت روز اسفالت محوطه و جاده در تهران و کرج

قیمت روز اسفالت کاری محوطه  در تهران و کرج 

۱-   قیمت پخش اسفالت توپکا هر مترمربع به ضخامت یک سانت  (مکانیزه)   ۴۳۰۰ تومان

۲-  قیمت پخش اسفالت بیندر  هر مترمربع به ضخامت یک سانت ( مکانیزه)   ۴۰۰۰ تومان

۳- قیمت پخش اسفالت توپکا هر مترمربع به ضخامت یک سانت ( دستی  )    ۴۰۰۰ تومان

۴- قیمت پخش اسفالت بیندر  هر مترمربع به ضخامت یک سانت ( دستی  )    ۳۸۰۰ تومان

                                                  بازدید و مشاوره رایگان 

              تلفن تماس  :  ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷  –   ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت ۱۲ اذر ۹۶

قیمت روز پخش اسفالت در اذر ماه ۹۶

۱- قیمت اجرای  اسفالت توپکا به  ازای   یک سانتیمتر  در مترمربع  ۹۵۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای  اسفالت  بیندر به  ازای  یک سانتیمتر  در مترمربع  ۹۰۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای اسفالت پشت بامی به ازای یک سانت در مترمربع  ۱۰۰۰۰ تومان

                                    بازدید و مشاوره رایگان 

        تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۳۷۵۵۸۹۲۰۷ – ۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت محوطه در تهران وکرج آذر ماه ۹۶

قیمت پخش آسفالت محوطه دستی و مکانیزه

۱- قیمت پخش دستی آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

۲- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۶۰۰ تومان

۳-قیمت پخش مکانیزه آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۴۰۰۰ تومان

۴- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

                                     بازدید و مشاوره رایگان 

         تلفن تماس :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳