آشیو برچسب ها:قیمت پخش آسفالت محوطه دستی و مکانیزه

قیمت روز اسفالت محوطه در تهران وکرج آذر ماه ۹۶

قیمت پخش آسفالت محوطه دستی و مکانیزه

۱- قیمت پخش دستی آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

۲- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۶۰۰ تومان

۳-قیمت پخش مکانیزه آسفالت توپکا  هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۴۰۰۰ تومان

۴- قیمت پخش دستی آسفالت بیندر   هر مترمربع به ضخامت ۱ سانتیمتر  ۳۸۰۰ تومان

                                     بازدید و مشاوره رایگان 

         تلفن تماس :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳